Εξυπηρέτηση Πελατών : 09.00 - 17.00 Τηλ : 26930 25602

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας της εταιρείας μας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο.

Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας μας ή και τρίτων προσώπων προς αυτόν συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της www.morenaspain.gr σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο χρήστης/πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωμα της www.morenaspain.gr να μεταβάλλει και να τροποποιεί διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του .

Ο χρήστης/πελάτης που επισκέπτεται την www.morenaspain.gr αναγνωρίζει ότι έλαβε γνώση των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για την τήρηση της νομοθεσίας, γεγονός που σημαίνει ότι καμία ευθύνη δε φέρει η εταιρεία μας σε περίπτωση που ο πελάτης /χρήστης δε συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους . Εάν κάποιος χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να αποσυνδεθεί από τη χρήση της www.morenaspain.gr και γενικότερα να διακόψει κάθε συναλλαγή με αυτή.